go to content

Menu

Koekalastus 2012

Tämä sivu on päivitetty 10.11.2017.

Oulun Kalatalouskeskus suoritti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta elokuussa 2012 Pudasjärven Panumajärvellä verkkokoekalastuksen. Koekalastuksen tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakennetta ja kalalajien väliset runsaussuhteet. Koekalastuksella pyrittiin myös saamaan tietoa kalaston vaikutuksesta järven veden laatuun sekä mahdollisesta vähempiarvoisen kalaston osan poistopyynti tarpeesta.

Panumajärven koekalastussaaliis koostui kuudesta kalalajista: särki, lahna, ahven, hauki, kiiski ja siika. Kokonaissaalis oli 10 899 g, Yksikkösaalis oli keskimäärin 574 g/verkko, kappalemääräisen yksikkösaaliin ollessa keskimäärin 25 kpl.  

Panumajärven valtalaji kokonaisbiomassan osalta on ahven. Ahvenia saatiin sekä kappale- ja yksilömääräisesti runsaimmin keskimäärin 270 g /verkko ja 14 kpl/verkko. Särki oli koeverkkosaaliissa toiseksi runsaimmin edustettuna ja niiden vastaava osuus oli keskimäärin 164 g/verkko ja 7 kpl/verkko. Särjen keskipaino saaliissa oli 23,4 g ja ahvenen vastaava 19,3 g. Petokalojen osuus oli 46 %. Haukien osuus keskimääräisestä yksikkösaaliista oli yli 10 %, joka tosin koostui yhdestä reilu kilon painoisesta hauesta.  

Petokalojen osuutta (suurten ahventen) voidaan kaikkiaan pitää erittäin hyvänä.

Panumajärven verkkokoekalastuksen saalis (574 g/verkko) jäi niukaksi verrattuna muihin lähialueiden järvien vastaavaan saaliiseen:  tuloksiin saattoi vaikuttaa tavallista korkeammalla ollut veden pinta. Sääolosuhteiden vaikutukseen viittaa myös Muhoksen Pirttijärven samalla viikolla suoritetun koekalastuksen saalis, joka jäi lähes yhtä niukaksi.

Järvessä, jossa kalastuskuolevuus on vähäinen, petokalaston osuus kalaston kokonaisbiomassasta tulisi olla jopa 40 %. Panumajärven petokalasto oli koekalastusten perusteella erittäin vahva, noin 46 % kokonaisbiomassasta.

Veden kokonaisfosforipitoisuuden tason mukaan järvi voidaan luokitella reheväksi (25-100 µg/l). Panumajärvellä ei vuoden 2010 ja 2012 mittauksissa havaittu kokP- pitoisuuden kasvua. Sen sijaan tuotantokauden loppupuolella klorofylli-fosforisuhde on suhteellisen korkea. Vuonna 2010 em. pitoisuuksien suhde kohosi tasolta 0,41  Ì¶> 0,55:een ja vuonna 2012 0,22  Ì¶> 0,59:ään laskien elokuun lopulla tasolle 0,34.

Tulosten perusteella  ylitiheä särkikalasto, tai muu vähempiarvoinen kalasto ei aiheuta Panumajärvellä rehevöitymistä ja oleellista veden laadun heikkenemistä. Näin ollen poistopyynnin aloittaminen käytettävissä olevilla tiedoilla ei ole perusteltua. Kuitenkin koekalastuksen tuloksiin vaikuttavia, sääolosuhteista johtuvia virhelähteitä ei voida varmuudella tietää. Vuoden 2012 kesä oli sateinen ja nosti järven pintaa selvästi, joka saattoi vaikuttaa kalojen liikkeisiin heikentäen saalista. Näin ollen olisi perusteltua suorittaa verkkokoekalastus uudelleen.

Heikkotuottoisia siikaistutuksia voitaisiin kokeilla korvattavaksi harjusten poikasistutuksilla (1+ ikäluokka). Harjus näyttää menestyvän hyvin monissa rautapitoisissa humusvesissä.

Koekalastusraportti kokonaisuudessaan saatavilla Panuman netistä. Lataa  koekalastusraportti tästä (PDF-tiedosto)

Kesällä 2013 on otettu edelleen vesinäytteitä ja tehty uusi 2 päivän koekalastus. Tuloksia ei vielä vuoden 2013 loppuun menneessä saatu. VYYHTI Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan –hanke on ollut mukana järven tilaa selvittämässä ja uutta koekalastusta teettämässä. Hanke lupasi, että vuoden 2014 loppuun mennessä on paperilla johtopäätös siitä, mitä pitäisi järvelle tehdä vai kannattaako/voiko tehdä mitään.

Foxit PDF Reader on ilmainen ohjelma PDF-tiedostojen katselemiseen ja tulostamiseen. Ohjelma ei vaadi asennusta ja on pienikokoinen (pakattuna noin 1MB).  Lataa Foxit PDF  Reader tästä.