go to content

Menu

Kunnostusmenetelmät ja yhteenveto

Tämä sivu on päivitetty 16.01.2018.

Panumanojan Suukosken alaosaa kesällä.
Kuva: Suukosken alapää kesällä.

Panumaojalle on tehty paikoin rajujakin perkaustoimia, jotka ovat muuttaneet uomaa voimakkaasti rännimäiseksi. Osa koskialueista on myös hävinnyt veden laskemisen seurauksena.

Eri kunnostustoimien avulla (mm. kiveäminen, virranohjaimet, pohjakynnykset, suojakuopat) pyritään palauttamaan uoman tilaa lähemmäs alkuperäistä luonnonmukaista jokiuomaa. Kunnostusrakenteiden avulla virtaamahuippujen aiheuttamaa uomaeroosiota pyritään hillitsemään ja säilyttämään kaloille tärkeitä soraikoita myös koskialueilla. Sorakoiden avulla lisätään kutu- ja poikastuotantoalueita, joita nykytilanteessa on vähän.

Uoman kunnostuksella saadaan myös viivytettyä veden virtaamaan uomassa siten, että tulvahuippujen aikana kaikki vesi ei "juokse" kerralla uomasta pois vaan vettä jää myös kynnysten väliin jääviin altaisiin ja monimuotoisiin uomiin.

Perkaushankkeen kiintoaines (pääasiassa soraa, isoja kiviä ja lohkareita) on läjitetty molemmin puolin uoman rantatörmille, joita voidaan käyttää hyväksi rakenteita tehtäessä. Tällöin säästytään ylimääräisiltä maa-aineksen kuljettamiselta kunnostuskohteille, joka vaikuttaa ennallistamishankkeen kustannuksiin.

Kohdealueelta saatavalla maa-aineksella saavutetaan merkittävä hyöty luontaisen suojakasvillisuuden ja pohjaeläintuotannon säilymisen kannalta.

Panumaoja on leveydeltään tällä hetkellä hyvin tasaisesti 6-10 metrin välillä ja syvempiä kuoppia on hyvin vähän. Syvyysvaihteluiden avulla parannetaan myös kalojen talvehtimisolosuhteita.

Kunnostustoimet tulisi tehdä kaivinkonetyönä liikkumalla uomassa alavirrasta ylävirran suuntaan. Varusteena tulee olla ympäripyörivä kauha, joka nopeuttaa työtä. Uomaan laskevia vanhoja metsäojien umpeenkasvaneita uomia voidaan hyödyntää kaivinkoneen kulku-urina laskeuduttaessa jokiuoman törmältä varsinaiseen uomaan. Alueet, joilta maa-ainesta otetaan kunnostuksia varten käyttöön rantatörmiltä, voidaan hyödyntää esimerkiksi kalastuspaikkoina. Näiden alueiden yhteyteen voidaan rakentaa tulentekopaikkoja ja mahdollisesti pitkospuut/heittolaituri alueen kalastajien käyttöä ajatellen. Samalla luodaan edellytyksiä esimerkiksi kalastus- ja luontomatkailun kehittämiselle.

Kaivinkoneen tuntihinta vaihtelee raportointihetkellä n. 65–85 €/h. Kohdealueiden kunnostuksiin siirtymät mukaan lukien on arvioitu kestävän n. 6 pv à 520–680 €/pv yhteensä 3120–4080 €. Työnohjaus 6 pv yhteensä n. 3360 €. Lisäksi kuluja muodostuu rantametsien raivauksista, mutta niihin paikalliset aktiivit voivat osallistua itse, joka on merkittävä osa myös mahdollisen hankkeen omakustannerahoitusosuutta (talkootyötä).

LATAA TÄSTÄ PDF-TIEDOSTONA Panumaojan kunnostussuunnitelma 15.11.2017