go to content

Menu

Vanha mylly

Tämä sivu on päivitetty 16.01.2018.

Luonnontilainen Saarikosken niska kesällä.
Kuva: Luonnontilainen Saarikosken niska

Tämä alue sijaitsee heti Marja-ahontien sillan yläpuolella ja kunnostusta tulisi tehdä n. 100 m  matkalle ylävirran suuntaan.

Perkaushankkeen tulosten mukaan tältä alueelta on uomasta  poistettu perkausmassoja n. 1000 m matkalta ja pohjaa madallettu enimmillään 2,0 m. Sillan  yläpuolella joen pohja on kauttaaltaan soraikkoa ja syvyys vaihtelee 60-100 cm välillä. Vanha  myllyuoma yhtyy pääuomaan n. 50 m sillan yläpuolella ja tähän yhtymäkohtaan ja sen  alapuolelle tulisi kiveämällä rakentaa isoista kivistä (halk. 10-30 cm) ja lohkareista (halk. yli 50  cm) pohjakynnykset pidättämään virtausta. Isot lohkareet tulee asentaa siten, että ne  toimivat rakennettavien pohjakynnysten suojana korkeamman virtaaman ja tulvien aikana.

Pohjakynnysten alapuolelle tulee tehdä syvempiä kuoppia, jotka antavat kaloille riittävän  hyvin suojaa matalan virtaaman aikana. Myös ylävirran puolelle tulee asentaa  epämääräisessä järjestyksessä isoja lohkareita, jotka halkaisevat ja moni-ilmeistävät virtaa  sekä toimivat hidasteina veden virtaamiselle. Kynnyksien rakentamisen yhteydessä tulee  varmistaa, että kaloille jää myös matalan virtaaman aikana reitti kulkea vapaasti.

Tarvittava  maa-aines löytyy paikan päältä uoman pohjasta tai läjitettynä perkauksien jäljiltä  rantapenkoille.