go to content

Menu

Nykytilanne ja ongelmakohtia

Tämä sivu on päivitetty 12.08.2018.

Yläpuolella oleva Panumanjärvi on tyypiltään matala, runsashumuksinen järvi ja se on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Yläpuolisella valuma-alueella on tehty vesienhoitotoimia veden laadun parantamiseksi ja Panumanjärveen laskevien purojen yhteyteen on rakennettu useita kosteikkoja lisäämään ravinteiden ja kiintoaineksen pidätyskykyä (Metsäkeskus). Lisäksi ojaan on tehty paikoin pohjakynnyksiä.

Panumaoja on tyypiltään keskisuuri turvemaiden joki ja se on ekologiselta tilaltaan luokiteltu tyydyttävässä tilassa olevaksi. Myös hydrologinen-morfologinen tila on tyydyttäväksi arvioitu ja tämä johtuu pitkälti valuma-alueen ojituksista ja isosta uoman perkaushankkeesta 1970-luvulla. Panumaojan alaosan veden korkeudet määräytyvät pitkälti Iijoen vedenkorkeuksien mukaan.

Uomaan toteutettu perkaushanke oli toiminnassa 1970-1979 välisenä aikana, jolloin Panumaojaan rakennettiin oikaisukanava joen yläosalle. Hankkeen tarkoituksena oli edistää Panumajärven ympäristön rantamaiden kuivatusta viljelykäyttöön. Nykyisin oikaisukanavan yläpäähän on rakennettu maa-aineksesta kynnys,jolla päävirtaama on ohjattu takaisin päävirran suuntaan.

Kalataloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna Panumaojan paikoitellen rajutkin rännimäiset perkaukset ovat aiheuttaneet mm. sen, että virtaamahuippujen aikana kaloille tärkeä hienompikajoinen aines mm. sora on huuhtoutunut koskipaikoista pois. Perkausten vuoksi uomasta on poistettu myös suurimmat kivet, jotka luonnontilaisina toisivat uomaan enemmän moni-ilmeisyyttä, virtaamavaihteluita ja parantaisivat kalojen elinolosuhteita. Virtaamahuiput myös hidastavat vesi- ja pohjakasvuston muodostumista virtapaikoille, jotka ovat tärkeitä kalojen ravintokohteina ja suojapaikkoina.

 

AJANKOHTAISTA JUURI NYT  — Panumanojan kunnostustalkoot 18.8.2018

Panumanojan kunnostushankkeen toteutusvaihe lähestyy.  Hyväksytyn suunnitelman mukainen kaivurityö suoritetaan Oulun Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajan Heikki Tahkolan johdolla 20.-25.8. Olemme luvanneet Panumajärvi ry:n ja Ala-Kollajan osakaskunnan puolesta, että teemme hankkeeseen liittyvän ennakkoraivuun talkoilla. Tämä huomioidaan hankkeen omarahoitusosuutta laskettaessa.

  • Yhteiset talkoot pidetään lauantaina 18. 8.2018.
  • Kokoonnumme Panuman Hiekkarannalla klo 08.30.

LUE LISÄÄ -->

Käytännön työt tehdään:  
Panumanojan suukoskella Lasse Riepulan johdolla.
Kaihlaniva - Myllykoski välistä vastaavat Pentti Jussila ja Eero Oinas-Panuma.
Vanhamyllyn ja Patonivan kohdat on tehty jo valmiiksi.

Lisätietoja:

Panumajärvi ry
Aili Jussila 
040 0138224
jussila.aili@gmail.com

Ala-Kollajan osakaskunta
Eero Oinas-Panuma 
040 0388268
eero.oinas-panuma@pudasjarvi.fi