go to content

Menu

Hankkeen tavoitteet

Tämä sivu on päivitetty 09.11.2017.

Panumanjärven ja –ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitetään Panumanjärven ja –ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää keinoja millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttö mahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Tässä ympäristöprojektissa tehdään Panumanjärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys. Panumanojasta selvitetään merkittävimmät kuormittajat, annetaan virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi toimenpide ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista. Lisäksi selvitetään Panumanojan suussa olevan pohjapadon alkuperää. Tuloksena arvioidaan eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta, sekä tavoitteita mitä kunnostuksella on realistista saavuttaa. Järven sedimenttitutkimuksessa tutkitaan pohjalietteen koostumus josta voidaan määrittää kuormituksen nykytilaa. Tämän perusteella voidaan suunnitella kunnostusmahdollisuuksia.
Havainnekuva Panuman kunnostushankkeesta

Kyläyhdistys ja järven ympäristön asukkaat ovat sitoutuneet omien resurssien mukaan jatkamaan kunnostustöitä kehittämishankkeessa tulleiden mahdollisuuksien perusteella. Tavoitteena onkin jatkaa töitä investointihankkeen avulla. Kunnostettu Panumajärven vesistö lisää kylän viihtyvyyttä niin vakituisille asukkaille kuin mökkiläisillekin. Järvellä käy myös paljon lähialueiden asukkaita uimarannalla uimassa, kalastamassa ja retkeilemässä. Panmanojan kunnostuksen myötä toivotaan sen ekologisen tilan ja alkuperäisen uoman palautuvan sekä ojan virkistyskäytön, kuten kalastuksen, metsästyksen ja veneilyn paranevan. Ojaan mahdollisesti palautettavien nivojen odotetaan myös vaikuttavan Panumajärven alivedenpintaa nostavasti.